I R M O L O G I O N


Byzantský a ruský liturgický spev // The Byzantine and Russian liturgical chant

Spevy ruténskych irmologionov // The chants of Ruthenian irmologia

Podkarpatské prostopenie // Subcarpathian Prostopinije

Stránky Irmologion vznikli so zámerom podrobného výskumu tradície ruténskeho liturgického spevu, ktorý sa používal a používa v byzantsko-slovanskej cirkvi na území dnešnej západnej Ukrajiny a v priľahlých regiónoch okolitých štátov, teda aj na východnom Slovensku. Veľké bohatstvo spevov je doložené v tisícoch rukopisných a tlačených irmologionov a mnohé z týchto melódií v jednoduchšej podobe dosiaľ prežívajú v ústnej tradícii (prostopenie).
Systematické štúdium materiálu ruténskych irmologionov (RI) vedie k mnohým otázkam, na ktoré nie je možné nájsť uspokojivú odpoveď výlučne v ruténskom kontexte a ktoré si vyžadujú zostup k dávnejším koreňom. Záber sa tak rozšíril aj na štúdium ruského znamenného rospevu (ZR) v 11.-17. storočí, ktorý bol východiskom pre ruténske nápevy irmosov a stichír, a tiež na veľmi podrobné štúdium staro- a stredno-byzantskej tradície, ktorej zreteľné kompozičné princípy vysvetľujú mnohé, už menej prehľadné javy v ZR a RI.
Osobitnou súčasťou RI sú iteratívne melódie tzv. bulharského rospevu, štúdium ktorých zas vedie k novobyzantskej ústnej tradícii doloženej u Grékov, južných Slovanov a v Rumunsku, a napokon až k princípom starobyzantskej jednoduchej psalmódie.

// The website Irmologion was originally dedicated to studies of liturgical chants from the Ruthenian irmologia (RI) and Prostopinije (PP). However, understanding the melodical principles of Ruthenian chant and its evolution requires to consider a wider cultural context, i.e. the Russian znamenny chant (ZR) and the Palaiorussian chant, the Medio- and Palaio-byzantine chants, and the oral traditions in the countries touched by the Byzantine commonwealth (Romania, Serbia, Bulgaria, ...).


OBSAH // CONTENTS

Pramene // Sources

Zoznam (siglá) citovaných prameňov, knižnica skenovaných irmologionov, odkazy na ďalšie pramene

// A catalogue with sigla of quoted sources, scanned books, links to libraries


Teória // Theoretical studies

Všeobecné teoretické základy, fonty Rozbor ôsmich cirkevných hlasov (formuly, kompozičné princípy, vývoj)

// General theoretical issues. Fonts. Analysis of 8 echoi - formulae, compositional principles, evolution


Antológia spevov // Anthology of chants

Paralelné prepisy nápevov, rozbor textov a melódií, úpravy na spev
Parallel transcriptions, analysis of melodies, adaptations for singing
Do uvedených oddelení sa vstupuje cez odkazy na ľavom okraji. Ak ich nevidno, kliknite na odkaz dolu.
// Links are on the left side. If they are not visible, click the link on the bottom.

Nahrávky vybraných spevov // Audio recordings of selected chants
- YOUTUBE .
AKTUALIZÁCIE:

2022-23 - opätovné štúdium spevov 4. hlasu // Coming back to study the 4th echos
Nov 2021 - ukončenie štúdia spevov 8. hlasu // closing the study of the plag. 4th echos
Feb 2019 - ukončenie štúdia spevov 6. hlasu // closing the study of the plag. 2nd echos
Apríl-Máj 2015 - Príprava nových fontov na prepis prameňov
Marec 2015 - predbežné ukončenie štúdia 2. hlasu
November 2011 - predbežné ukončenie etapy štúdia spevov 5. hlasu
Marec 2011 - predbežné ukončenie etapy štúdia spevov 1. hlasu
Máj 2010 - predbežné ukončenie etapy štúdia spevov 7. hlasu
Február 2010 - predbežné ukončenie etapy štúdia spevov 3. hlasu
Júl 2009 - predbežné ukončenie etapy štúdia spevov 4. hlasu


IRMOLOGION