Teoretické štúdie // Theoretical studies

Vývoj a teória byzantského liturgického spevu. Charakteristika 8 hlasov.

The evolution and theory of the byzantine liturgical chant. Eight echoi.


Fonty // Fonts

Na paralelný prepis piesní z historických prameňov v štandardnom textovom procesore (napr. MS Word) sú k dispozícii nasledujúce voľne dostupné fonty
// Free fonts for a parallel transcription in MS Word (or similar text processor) Staršie fonty (r. 2006-2010) v poslednej úprave (r. 2013) // Older fonts:
Neumy byzantské a ruské , kyjevská notácia , cyrilika .

Byzantský spev a byzantské neumy // Byzantine chant and neumes

Rytmus //Rhythm Otázka rytmu v byzantských spevoch // The question of rhythm in Byzantine chant (2018)Znamenný rospev (ZR) - úvodné kapitoly

Náčrt vývoja znamenného rospevu v Rusku a na južnej Rusi. Vzťah ruskej tradície k ruténskym irmologionom.

Etymologický úvod do kriukovej notácie. Význam základných znakov kriukovej notácie a ich vzťah k byzantským neumom. (2013)
Interpretácia kyjevskej notácie. Ako čítať kyjevskú notáciu.
Interpretácia kyjevskej notácie II - nanovo spracované.
Analýza znamenných popevkov. Popevkový (formulový) charakter znamenného rospevu a rozbor štruktúry najčastejších popevkov.

Liturgický spev Byz, ZR, RI - rozbor a charakteristika 8 hlasov

Liturgical chant Byz, ZR, RI - analysis and characteristics of the eight echoi


1. hlas

Popevky 1. hlasu ZR - podrobný prehľad a charakteristika.
Modálna charakteristika 1. hlasu.
Popevky 1. hlasu ZR v prostopení - stručný prehľad.2. hlas // 2nd auth. echos (2015)

Staro- a strednobyzantské spevy // Palaio- and Medio- byzantine chant
Znamenný rospev (nápevy stichír a irmosov):

3. hlas // 3rd echos (2024-25)

Staro- a strednobyzantské spevy // Palaio- and Medio- byzantine chant

/ Korpus:

Staršie príspevky // Older studies (2010)

4. hlas // 4th echos (2021-23)

Staro- a strednobyzantské spevy // Palaio- and Medio- byzantine chant

/ Korpus: / Rytmus a prízvuky // Rhythm and accents: / Typológia melodických blokov // A detailed typology of melodic blocks: / Melodické formuly v stichirách - prehľad // Melodic formulae in stikhera - list:
Formuly/popevky ZR/RI - prehľad // The formulae/popevki of the ZR (especially RI)
Stupnice 4. hlasu // The scales of the 4th echos : Stupnice//Scales


Staršie príspevky // Older studies (2009)

5. hlas

Modálna charakteristika 5. hlasu GR/ZR/BR.
Popevky 5. hlasu ZR - podrobný prehľad a charakteristika.

Prehľad motívov a formúl v doxastikách bulharského rospevu (BR).6. hlas // 2nd plag. echos (2018-19)

Staro- a strednobyzantské spevy // Palaio- and Medio- byzantine chant

/ Rytmus a prízvuky // Rhythm and accents: / Melodické formuly - prehľad // Melodic formulae - list:
Znamenny rospev, ruský a ruténsky // Znamenny chant, Russian and Ruthenian:

/ Formuly - popevky 6. hlasu ZR // Formulae (popevki) of the 6th echos ZR - Transformácia Byz > ZR // Transformation Byz. > ZR Mapa // Map .

Stupnice 6. hlasu // The scales of the plag. 2nd echos - Byz/ZR/BR .7. hlas

Popevky 7. hlasu ZR - podrobný prehľad a charakteristika.
Popevky 7. hlasu ZR v prostopení - stručný prehľad.
Modálna charakteristika 7. hlasu.8. hlas // 4th plag. echos (2019-21)

Staro- a strednobyzantské spevy // Palaio- and Medio- byzantine chant

/ Korpus: / Rytmus a prízvuky // Rhythm and accents: / Typológia melodických blokov // A detailed typology of melodic blocks: / Elementárne motívy a formuly - prehľad // Elementary motives and formulae - list
Formuly/popevky ZR/RI // The formulae/popevki of the ZR (especially RI)
Stupnice 8. hlasu // The scales of the plag. 4th echos : Stupnice

Dodatok - Moderný grécky spev

Povrchné dejiny gréckeho oktoichu.
Prehľad stupníc dnešného gréckeho oktoichu.

IRMOLOGION