Teoretické štúdie // Theoretical studies

Vývoj a teória byzantského liturgického spevu. Charakteristika 8 hlasov.

The evolution and theory of the byzantine liturgical chant. Eight echoi.


Fonty // Fonts

Na paralelný prepis piesní z historických prameňov v štandardnom textovom procesore (napr. MS Word) sú k dispozícii nasledujúce voľne dostupné fonty
// Free fonts for a parallel transcription in MS Word (or similar text processor) Staršie fonty (r. 2006-2010) v poslednej úprave (r. 2013) // Older fonts:
Neumy byzantské a ruské , kyjevská notácia , cyrilika .

Byzantský spev a byzantské neumy // Byzantine chant and neumes

Rytmus //Rhythm Otázka rytmu v byzantských spevoch // The question of rhythm in Byzantine chant (2018)Znamenný rospev (ZR) - úvodné kapitoly

Náčrt vývoja znamenného rospevu v Rusku a na južnej Rusi. Vzťah ruskej tradície k ruténskym irmologionom.

Etymologický úvod do kriukovej notácie. Význam základných znakov kriukovej notácie a ich vzťah k byzantským neumom. (2013)
Interpretácia kyjevskej notácie. Ako čítať kyjevskú notáciu.
Interpretácia kyjevskej notácie II - nanovo spracované.
Analýza znamenných popevkov. Popevkový (formulový) charakter znamenného rospevu a rozbor štruktúry najčastejších popevkov.

Liturgický spev Byz, ZR, RI - rozbor a charakteristika 8 hlasov

Liturgical chant Byz, ZR, RI - analysis and characteristics of the eight echoi


1. hlas

Popevky 1. hlasu ZR - podrobný prehľad a charakteristika.
Modálna charakteristika 1. hlasu.
Popevky 1. hlasu ZR v prostopení - stručný prehľad.

2. hlas // 2nd auth. echos (2015)

Staro- a strednobyzantské spevy (základné nápevy stichír a irmosov):

Znamenný rospev (nápevy stichír a irmosov):


3. hlas

Popevky 3. hlasu ZR - podrobný prehľad a charakteristika.
Popevky 3. hlasu ZR v prostopení - stručný prehľad.
Modálna charakteristika 3. hlasu.

4. hlas // 4th echos (2021-23)

Byzantský spev // Byzantine chant:

Zoznam stichír // the list of stikhera, Zoznam irmosov // the list of irmoi

Binárny rytmus v 4. hlase // The binary rhythm in the 4th echos
Rytmická typológia formúl - prehľad formúl 4. hlasu vo vzťahu k rozloženiu slovných prízvukov
// The rhythmical typology of formulae in relation to the number of syllables and distribution of accents.
Podrobný rozpis // A detailed survey.

Typológia melodických blokov // A detailed typology of melodic blocks: a,h,c-bloky , G,d-bloky
Periódy - stručný prehľad typov melodických periód // A short typology of melodic periods.

Melodické formuly v stichirách - prehľad // Melodic formulae in stikhera - list:
Formuly ukončené tónmi G, a // Formulae ending on G, a
Formuly ukončené tónmi h, c; d - priebežné // Formulae ending on b, c; d - transient
Formuly d3 a yd3 // Formulae d3 and yd3
Formuly ukončené tónim e, f, g // Formulae ending on e, f, g

Melodické formuly v irmosoch - prehľad // Melodic formulae in irmoi List //


Staršie príspevky // Older studies (2009)
Modálna charakteristika 4. hlasu bulharského rospevu (BR).
Popevky 4. hlasu ZR - podrobný prehľad a charakteristika.
Modálna charakteristika 4. hlasu ZR.

5. hlas

Modálna charakteristika 5. hlasu GR/ZR/BR.
Popevky 5. hlasu ZR - podrobný prehľad a charakteristika.

Prehľad motívov a formúl v doxastikách bulharského rospevu (BR).

6. hlas // 2nd plag. echos (2018-19)

Byzantský spev // Byzantine chant:

Štruktúra byzantských stichír - kompozičná štruktúra strednobyzantských stichír 2. plag. hlasu, typológia melodických blokov.
// The compositional structure of Mediobyzantine stikhera (2nd plag. mode), the typology of melodic blocks.
Rytmická typológia formúl - stručný prehľad najčastejších formúl 2. plag. hlasu vo vzťahu k rozloženiu slovných prízvukov.
// The rhythmical typology of formulae in relation to the number of syllables and distribution of accents.
Podrobný rozpis // A detailed survey.

Elementárne motívy strednobyzantského 2. plag. hlasu
// The elementary motives of the Mediobyzantine 2nd plag. mode Vol. 1 , Vol. 2 , Vol. 3 .

Znamenny rospev, ruský a ruténsky // Znamenny chant, Russian and Ruthenian:
Formuly - popevky 6. hlasu ZR // Formulae (popevki) of the 6th echos ZR - Vol. 1 , Vol. 2 (fin. G), Vol. 3 (fin. D,E), Vol. 4 (fity).
Transformácia byz. formúl na popevki ZR (mapa) // Transformation of Byz. formulae into popevki ZR - Map .
Prehľad stupníc v 6. hlase // Overview of the scales in the plag. 2nd echos - Byz/ZR/BR .

7. hlas

Popevky 7. hlasu ZR - podrobný prehľad a charakteristika.
Popevky 7. hlasu ZR v prostopení - stručný prehľad.
Modálna charakteristika 7. hlasu.

8. hlas // 4th plag. echos (2019-21)

Byzantský spev // Byzantine chant:

Zoznam skúmaných stichír. // A list of investigated stikhera.
Zoznam skúmaných irmosov. // A list of investigated irmoi.
Binárny rytmus v 8. hlase. // The binary rhythm in the plag. 4th echos

Rytmická typológia formúl - stručný prehľad hlavných formúl 4. plag. hlasu vo vzťahu k rozloženiu slovných prízvukov.
// The rhythmical typology of formulae in relation to the number of syllables and distribution of accents.
Podrobný rozpis D,F,a,c , Podrobný rozpis G // A detailed survey.

Typológia melodických periód // Main types of melodic periods.
Podrobný prehľad G-blokov // A detailed list of G-blocks.
Podrobný prehľad F,a,c-blokov // A detailed list of F,a,c-blocks.

Byzantské elementárne motívy a formuly - prehľad // Byzantine elementary motives and formulae - list
Melodické postupy, thematizmy // Melodic progressions and thematismoi
Priebežné formuly // Medial formulae,
Formuly na konci blokov // Formulae closing blocks,
Formuly na konci periód // Formulae closing periods,
Formuly v irmosoch // Formulae of Irmologion.

Stupnice 8. hlasu // The scales of the plag. 4th echos.

Formuly/popevky ZR/RI - prehľad // The formulae/popevki of the ZR (partially RI) - list
Záverové popevky ukončené na G // Closing popevki ending on G
Záverové popevky ukončené na ostatných tónoch, fity // Closing popevki ending on other tones, fity
Priebežné popevky ukončené na G // Transient popevki ending on G
Priebežné popevky ukončené na ostatných tónoch // Transient popevki ending on other tones

Dodatok - Moderný grécky spev

Povrchné dejiny gréckeho oktoichu.
Prehľad stupníc dnešného gréckeho oktoichu.

IRMOLOGION