Obichod

Pevné časti bohoslužieb.


Skratky a kľúčové slová:


Večiereň // Vespers
Utiereň // Matins
Liturgia sv. Jána Zlatoústeho // The liturgy of st. John Chrysostomos
Liturgia sv. Gregora Teológa (vopred posvätených darov) // The liturgy of st. Gregory the Theologian (Presanctified)

IRMOLOGION