PRAMENE // Sources
Ruténske irmologiony 16.-19. stor.

// Ruthenian irmologia 16.-19. century (RI)


Siglum pre ruténske irmologiony, ktoré sa nachádzajú v Jasinovského katalógu, je až na výnimky písmeno J a číslo z nasledujúceho katalógu:
// If an irmologion is registered in the catalogue of Jasynovskij, its siglum consists of the letter J and the number in the following catalogue:

Ясиновський Юрій ; Українські та білоруські нотолінійні Ірмолої 16-18 століть: Каталог і кодикологічно-палеографічне дослідження
/ Ін-т українознавства ім. Крип'якевича НАН України, Львів: Місіонер, 1996.Neumové rukopisy // Mss. with neumes:
Rukopisy Národopisného múzea v Užhorode
// Mss. of the Krayeznavchyi muzei in Uzhhorod
( Info ):
Iné rukopisy z územia mimo Slovenska
// Further mss. from territories outside of Slovakia

Tlačené irmologiony z územia dnešnej Ukrajiny
// Printed irmologia from the territory of today's Ukraine.

Rukopisy z územia dnešného Slovenska a severného Maďarska
// Mss. from the territory of today's Slovakia and northern Hungary

Novšia haličská tradícia
// Newer galician tradition

Bukovinská ruténsko-grécka tradícia
// The ruthenian-greek tradition from Bucovina
Prostopenie 19.-20. stor.

// Prostopinije 19th-20 century (PP)


Ruské pramene

// Russian sources (Rus)


Faksimile vydania // Facsimile editions


Rukopisy Trojicko-Sergijevskej Lavry
// Mss. of the Troice-Sergieva Lavra


Naše siglum: S+knižničné číslo. // Our siglum: S+catalogue number
Obsah // Content . Dostupné // Access TU // Here) :
Tlačené knihy synodálneho vydania // Printed books of the synodal editions
Siglum SI. Dostupné // Access TU // Here ):
Iné tlačené knihy // Further printed books
(Dostupné // Access TU // Here ):
Staroobradovské pramene // Old Believers

siglum: Pomor; Dostupné // Access

WebStaršia byzantská tradícia

// Older byzantine tradition (Byz)


Faksimile Monumenta Musicae Byzantinae (MMB) Iné rukopisy // Further mss. Transkripcie a štúdie // Transcriptions and studies

Rukopisy z online knižníc // Mss. from online bibliothequesPredchrysanthovská ústna tradícia // Praechrysanthine oral tradition


Rumunská // Romanian
Srbské // SerbianChrysanthovská tradícia

// Chrysanthine tradition


Dostupné // Access TU // Here


Grécke pramene // Greek sources Web

Rumunské // Romanian
Bulharské // BulgarianIRMOLOGION